Εξειδικευμένες επιστημονικές απαντήσεις
Ποιότητα υπηρεσιών
Εποπτεία, δια βίου εκπαίδευση προσωπικού
Κοινωνική ευαισθησία ευθύνη
 
Διαγνωστικό τμήμα, Θεραπευτικό Τμήμα, Ψυχοεκπαίδευσης